پاکسازی و شستشو و رنگامیزی جداول بلوار خیابان داوران توسط عوامل اجرایی منطقه یک

Posted by:admin

علی وروانی فراهانی ریاست سازمان مدیریت پسماند در خصوص رنگامیزی بلوار خیابان داوران اذعان داشت: با توجه به وضعیت جداول و بلوار واقع در خیابان داوران و با توجه به عملیات جهادی پاکسازی منطقه چهار امروز پنج شنبه نهم آذرماه با هماهنگی صورت گرفته جداول مربوط به این خیابان مورد شستشو و پاکسازی قرار گرفت و و کلیه پوسترها و اطلاعیه ها امحاء شد و با بکارگیری نیروهای اجرایی سازمان رنگامیزی صورت پذیرفت.