مراسم قرعه کشی هر ماه یک مسجد طرح تفکیک از مبداء سازمان مدیریت پسماند در مسجد اعظم واقع در خیابان داوران- 29 مهر 96

مراسم قرعه کشی هر ماه یک مسجد طرح تفکیک از مبداء سازمان مدیریت پسماند در مسجد اعظم واقع در خیابان داوران- 29 مهر 96