آگهی مزایده عمومی فروش پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد حدود 120تن پسماند خشک حاصل از طرح تفکیک از مبدأ را از طریق برگزاری مزایده کتبی به صورت نقدی به فروش برساند. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان مدیریت پسماند واقع در اراک کوی مسکن – خیابان فارابی واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

عنوان مزایده

فروش پسماند خشک

قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم پسماند خشک مخلوط

2.800 ريال

محل توزیع اسناد مزایده

سازمان مدیریت پسماند- واحد امور قراردادها

زمان توزیع و تحویل اسناد

از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز

میزان سپرده شرکت در مزایده

20.000.000 ريال

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده

ضمانت نامه بانکی معتبر (فرآیند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به حساب شماره 100818377920 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان و محل بازگشایی پاکت ها

سه شنبه 23/08/96- رأس ساعت 15 در سازمان مدیریت پسماند

محل تحویل اسناد

دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.

 

 

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 10 روز از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک واقع در کوی مسکن خیابان فارابی مراجعه  و یا با شماره تلفن 33135610-086 و 033135710-086تماس حاصل فرمایند.