اجرای عملیات جهادی در پاکسازی منطقه پنج خدمات شهری

Posted by:admin

طی دو روز گذشته با تلاش نارنجی پوشان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک عملیات پاکسازی جهادی در منطقه پنج خدمات شهری صورت پذیرفت. در این عملیات پاکسازی کلیه مخازن مکانیزه پسماند و جداول و بلوار های منطقه مورد شستشو و نظافت واقع شد. همچنین پاکسازی دیوار ها و المانهای شهری از پوسترها و اعلامیه ها در دستور کار قرار گرفت.