آغاز فعالیت مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی

Posted by:admin
09 June 0   0

آغاز فعالیت مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی

مراد علی عباسی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص آغاز فعالیت اکیپ مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی عنوان کرد: باتوجه به پایان فصل بارش و فراهم آمدن شرایط مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی با برنامه‌ریزی انجام شده با توجه به نقشه های شدت آلودگی و کانون‌های وفور این جانداران که کلیه نقشه ها توسط کارشناسان این سازمان تهیه شده است اکیپ‌های فعالی را در سطح شهر مشغول نموده ایم. عباسی ادامه داد با توجه به تغییر مدل حیات این جانداران و انعطاف‌پذیری زیستی جوندگان بایستی نوع سموم و طعمه های مصرفی را در هر دوره تغییر دهیم که با توجه به وارداتی بودن سموم تهیه ملزومات یکی از مهمترین فاکتورهای مبارزه با جوندگان شده است. وی با بیان اهمیت مبارزه با جوندگان اذعان داشت در حال حاضر مبارزه با جوندگان به دو صورت فیزیکی و شیمیایی در سطح شهر انجام می شود که این مبارزه بایستی طی دوره های مدون و برنامه ریزی شده اتفاق بیفتد تا بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد.