دوره آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه کارگران و ناظرین مناطق خدمات شهری

Posted by:admin
07 August 0   0

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه کارگران و ناظرین مناطق خدمات شهری در سالن همایش های سازمان مدیریت پسمانددر این دوره آموزشی رعایت نکات ایمنی داشتن پوشش مناسب هر یک از کارگران و نکات حائز اهمیت در مواجهه با بروز حوادث و سوانح در حین کار و بررسی موارد ایمنی جهت جلوگیری از بروز حادثه در حین کار کارگران خدمات شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.۲۰ تیر ۹۷