ساماندهی پسماندهای عمرانی و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی

07 August 0   0

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور معاون و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و معاونین اجرایی مناطق و مدیر امور شهر شهرداری اراک پیرامون ساماندهی پسماندهای عمرانی و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی در راستای تنظیف و حفظ پاکیزگی و منظر شهری در دفتر ریاست سازمان.