آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1)، (3) و (4 و 5) شهرداری اراک با برآورد پایه 24 ماه

Posted by:admin
25 July 0   0

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری مناطق (1)، (3) و (4 و 5) شهرداری اراک با برآورد پایه 24 ماه

 

 

عنوان مناقصه ها

 

و مبالغ تضمین ها:

- امور خدمات شهری منطقه یک: با قیمت پایه  96.995.307.216ريال و مبلغ تضمین 4.849.765.361ريال

- امور خدمات شهری منطقه سه: با  قیمت پایه  84.721.745.707 ريال و مبلغ تضمین 4.236.087.285ريال

- امور خدمات شهری منطقه چهار و پنج: با  قیمت پایه 133.775.544.816ريال و مبلغ تضمین 6.688.777.241ريال

1-محل انجام کار: محدوده قانونی و حریم شهر اراک در محل دفن پسماندهای شهر اراک می باشد. 2- محل توزیع اسناد مناقصه : واحد امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری.3-زمان توزیع و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 12/05/1396می باشد.4-نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان به شماره  100818377714  نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی اراک. 5-تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده : حداکثر تا یک هفته پس از بازگشایی.6- محل تحویل اسناد:  دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک7- زمان و محل بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 14/05/1396 در محل سازمان مدیریت پسماند.8-حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده : شرکت های دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح و دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه می توانند در تمام مناطق مناقصه خدمات شهری شرکت نمایند لکن صرفا حداکثر در مناقصه دو منطقه به تشخیص کمیسیون مناقصه برنده اعلام خواهند شد.

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آئین نامه مالی می باشد- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی شهرداریها مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب، مناقصه فوق‌الذکر را به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت دو سال، به مناسب‌ترین پیشنهاد واگذار نماید.

 

متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 12/05/96 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز می توانند به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک واقع در کوی مسکن خیابان فارابی حدفاصل بن بست سبلان و شهید محمودی مراجعه  و یا با شماره تلفن 33135610-086 و 033135710-086تماس حاصل فرمایند.

 

                                                          علی وروانی فراهانی             

                                                                  رئیس سازمان