تکمیل عملیات گود برداری و ساخت ترانشه امحاء سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:admin

ترانشه امحاء یکی از کاربردی ترین نیازهای مراکز دفن روباز کنونی به شمار رفته و بیشتر مواد غذایی فاسد و محصولات قاچاق به این ترانشه جهت نابود سازی انتقال داده می شوند. مواد غذایی که توسط مرکز بهداشت از سطح شهر جمع آوری شده اند و یا به درخواست شرکت های تولید کننده مواد غذایی آنچرا که به عنوان مواد فاسد شدنی در اختیار دارند نهایتا به ترانشه امحاء محل دفن انتقال یافته و عملیات معدوم سازی روی آن صورت خواهد گرفت. وسایل قاچاق که توسط اداره کل گمرکات استان مرکزی جمع آوره شده است نیز با نظارت نمایندگان اداره کل محیط زیست ، جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت معدوم سازی می شود. در حال حاضر که عملیات گود برداری این ترانشه به پایان رسیده است عرض ترانشه 25 متر و طول آن 45 متر و عمق ترانشه 4 متر ایجاد شده است. گفتنی است که در راستای جبران بخشی از هزینه های معدوم سازی مطابق تعرفه اعلام شده از سوی شورای محترم اسلامی کلانشهر اراک به ازاء هر کیلوگرم معدوم سازی مبلغ 1140 ریال دریافت و مبالغ دریافت شده صرف بهسازی و تکمیل محل دفن پسماندهای شهری خواهد شد.