فعالیت ستاد ویژه اجراییات سازمان

Posted by:admin

ستاد ویژه اجراییات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با سرکشی و بررسی وضعیت پیرامونی مکانهای خرید و فروش ضایعات و پسماندهای خشک در سطح شهر اراک و صدور اخطار کتبی به فعالان این صنف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین و برخورد با این موضوع فعالیت خود را در سازمان ادامه می دهند. گفتنی است پرونده های قضایی تشکیل شده با اجرا به مقام قضایی محترم در دادگستری و ارسال مستندات و تصاویر گرفته شده از آن محل پیگیری می شود. همچنین ستاد ویژه اجراییات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با تهیه برنامه ای مدون نسبت به تهیه آمار جهت ساماندهی زباله گردها و کلیه کسانی که مبادرت به جمع آوری پسماند خشک و ضایعات در سطح شهر می نمایند اقدام نموده است. بدیهی است کلیه موتور سه چرخ ها وانت بارها و حتی افراد پیاده که نسبت به جمع آوری پسماند خشک اقدام نمایند مطابق قانون و متخلف شمرده شده و برخورد قانونی لازم صورت می گیرد. این ستاد در بهبود روند فعالیت ستاد خاک و نخاله سازمان و کنترل خاک برداری های سطح شهر تاثیر بسزایی داشته و با شرکت در جلسات همفکری و پیگیری مصوبات آن جلسات که مرتبط با فعالیت های این ستاد می باشد فعالیت می نماید. اما هدف نهایی و مقصود از تشکیل چنین ستادی، افزایش سطح بهداشت عمومی با ساماندهی زباله گردها و نیز برخورد با فروشندگان ضایعات جهت کاهش انتشار آلودگی درسطح شهر بوده است؛ که رسیدن به این هدف همکاری و مشارکت عموم مردم با سازمان مدیریت پسماند را می طلبد. در این راستا پل ارتباطی و گوش شنوای سازمان شماره تلفن گویای 3803 و سامانه پیامکی 30005710  در خدمت همشهریان عزیزمی باشد.