احداث شبکه جمع آوری شیرابه از محل دفن پسماندهای شهر اراک

Posted by:admin
15 August 0   0

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در راستای بهبود شرایط محیطی و کنترل شیرابه های حاصل از فرآیند تولید کود کمپوست و نیز جمع آوری روان آب های سطحی محل دفن اقدام به انجام عملیات ساخت و اجرای جدول گذاری و کانال کشی به طول ۵۸۰ متر در حاشیه محل دفع از خروجی سایت پردازش و سایت تخمیر نمود وعملیات گودبرداری و احداث استخر شیرابه به ابعاد ۱۱ ۲۵ متر و عمق ۳ متر در دست اقدام می باشد. گفتنیست به دلیل شرایط محیطی و نیز نوع پسماند تولید شده در شهر اراک در تولید کود کمپوست ناگزیر از شیرابه تولیدی، بایستی تدابیری اندیشیده می شد تا با احداث کانالهایی که به همین منظور در نظر گرفته شده از محیط خارج شوند و این فرآیند یکی از اقدامات تولید کود کمپوست می باشد. پیمانکار مجری عملیات کانال کشی و ساخت استخر شیرابه متعهد به اجرای کار دیگر برنامه شصت روزه شده است