بازدید هیئت کارشناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل دفن پسماندهای شهر اراک

Posted by:admin
15 August 0   0

روز سه شنبه نوزدهم مرداد ماه هیئتی متشکل از کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اراک از کارخانه تولید کود کمپوست، سایت تخمیر، محل دفن و ترانشه بهداشتی دیدن نمودند. در پی این بازدید دوره ای که از کلیه مراکز دفن شهرهای بزرگ و مراکز استان ها صورت می گیرد مشکلات و معضلات و فرآینده کاری مدیریت پسماند به ویژه پسماند های بیمارستانی و مطب ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک جهت کسب راهکارها و شیوه نامه های جدید و در جهت بهبود شرایط فعلی و پیشبرد اهداف سازمان با این هیئت کارشناسی به بحث و گفتگو نشسته و به بیان دیدگاه ها و اقدامات صورت گرفته در سیستم جمع آوری و دفن پسماندهای بیمارستانی پرداختند.