فراخوان دعوت به همکاری

Posted by:admin

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد به استناد دستورالعمل کشوری کنترل حیوانات ناقل بیماری به انسان، نسبت به زنده گیری و جمع آوری سگهای بلاصاحب شهری اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان و افراد دارای تجربه کاری در این خصوص دعوت بعمل میاید تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 11/6/95 با مراجعه به سازمان مدیریت پسماند به آدرس : کوی علوی(مسکن)- خیابان فارابی- حد فاصل بن بست سبلان و شهید محمودی نسبت به تکمیل فرم همکاری اقدام نمایند.

شماره تماس:33135610-33135710

تلفن گویا:3803