در انتظار گل نرگس ، یوسف زهرا، مهدی موعود (عج)

Posted by:admin

صد هزاران اولیا، روى زمین
 از خدا خواهند مهدى را یقین
 یا الهى، مهدیم، از غیب آر
تا جهان عدل گردد آشکار
 مهدى هادیست تاج اتقیا
بهترین خلق برج اولیا
 اى ولاى تو معین آمده
بر دل و جانها همه روشن شده
 اى تو ختم اولیاى این زمان
وز همه معنى نهانى، جان جان
 اى تو هم پیدا و پنهان آمده
بنده ،عطارت، ثناخوان آمده

عطار نیشابوری