پاکسازی سطح شهر از نخاله های ساختمانی و عمرانی و تسطیح زمین های پاکسازی شده

Posted by:admin

نخاله های ساختمانی یکی از انواع پسماندهایی است که مدیریت و کنترل برآن با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک است و با وجود اینکه ستاد خاک نخاله و نظارت ویژه کشت اجرائیات در سازمان تشکیل شده است و با متخلفان برخورد قانونی میشود ، تخلیه غیر مجاز در سطح شهر کماکان اتفاق می افتد و عده ای با زیر پا گذاشتن قانون مبادرت به تخلیه غیرقانونی می نمایند. در همین رابطه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک طی برنامه ای اقدام به پاکسازی مکانهای تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی و عمرانی در سطح شهر نموده است. که در این عملیات نخاله های ساختمانی این مکان های آلوده شده جداسازی و به محل دفن پسماندهای شهری منتقل شده و خاک باقیمانده جهت تسطیح و هموار کردن زمین مورد استفاده قرار می گیرد. گفتنی است کلیه عملیات های جداسازی نخاله ها و پاکسازی و تسطیح، متحمل هزینه های اجرایی است که هزینه های آن از محل پرداخت های عوارض مردمی تامین خواهد شد و با رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی این هزینه ها می تواند صرف ارتقا و پیشرفت شهرمان شود.