مراد علی عباسی طی ابلاغی به عنوان رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان مرکزی منصوب گردید

Posted by:admin
12 November 0   0

خبر ویژه:
با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت محترم امنیتی انتظامی و رئیس ستاد اربعین وزارت کشور جهت برنامه ریزی، مدیریت و سازماندهی زائرین اربعین حسینی در سال ۱۳۹۵ ؛به موجب ابلاغی از سوی جناب آقای حسن قربانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی، جناب آقای مرادعلی عباسی به عنوان رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان منصوب گردیدند.