ضرورت جلوگیری از بروز حوادث در حوزه خدمات شهری

Posted by:admin

کاشفی شایان مسئول واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص تشکیل جلسه توجیهی برای ناظرین امور شهر، واحد های گشت نخاله و ناظرین منطقه جهت همکاری و نظارت و کنترل بهتر در جلوگیری از بروز حوادث در حوزه خدمات شهری خبر داد و با بیان اینکه حجم عملیات و نیروی انسانی در حوزه خدمات شهری بسیار بالا بوده و با توجه به این حجم عملیاتی گسترده ، بروز حوادث سبب کاهش راندمان کاری می شود افزود: جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگران و لزوم هماهنگی کلیه مسئولین و ناظرین محترم در حوزه خدمات شهری جلسه توجیهی در محل سازمان برگزار گردید تا به بررسی راه‌های کاهش خطر در محیط کار پرسنل خدمات شهری پرداخت شود. در پایان جلسه پس از ارائه راهکارهای مناسب مقرر شد تا مسئولین دفاتر مناطق با همکاری ناظرین و مسئولین امور شهر در بحث اجرایی و جلوگیری از مخاطرات کار نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به حوادث و تکمیل فرم های ویژه اقدام نمایند.