ریختن پسماند در جویها سبب فراهم آمدن شرایط مناسب برای زندگی موشها شده است

Posted by:admin
28 January 0   1

موشها از پرجمعیت ترین پستانداران در جهان بشمار می آیند و این در حالی است که تعدادی از آنها اغلب اوقات در محل زندگی انسانها وجود دارند. موشها با تغذیه از مواد مختلف وموادغذایی موجود در انبارها ومنازل ، ضمن اینکه با بجای گذاردن فضولات از مرغوبیت اجناس موجود در انبارها کاسته و عملا آنها را غیر قابل استفاده می نمایند، موشها کابلها و سیمهای برق را جویده و سبب تخریب تاسیسات می شوند. تعدادی از موشها اهمیت ویژه ای در مسایل بهداشتی داشته و در انتقال عوامل بیماریزا نقش مهمی دارند.  موشها توانایی انتقال حداقل ۳۵ نوع عامل بیماریزای خطرناک رابه انسان دارند از جمله: طاعون، تیفوس موشی ، تیفوئید که سلامت عمومی را باخطر جدی مواجه می سازند. کنترل موشها از نظر بهداشتی و اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد موشها جهت ادامه زندگی وتکثیر  نیازمند پناهگاه، آب و غذا می باشند. بنابراین جهت کنترل موشها و کاهش زاد و ولد و جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا و خسارت ناشی از تغذیه آنها با حذف نیازهای اصلی آنها می توان در این راستا گام برداشت واز راههای مختلف مبارزه بهره گرفت. اقدامات مکانیکی شامل نصب تله و مسدود کردن کانال های ورود و خروج و کلونی موشها و مبارزه شیمیایی شامل استفاده از طعمه های مسموم محتوی جونده کشهای معدنی و سنتزی می باشد. دراین خصوص همه باید به شعار ، شهرمن خانه من توجه جدی داشته باشند وتلاش خود را برای پاکیزگی محیط شهر به کارگیرند. مهمترین واصلی ترین عاملی که باعث زاد و ولد وازدیاد جوندگان وحیوانات موذی می شوند ، عدم رعایت بهداشت عمومی است. شهروندان باید توجه ویژه به ساعات گذاشتن زباله های خود در بیرون از خانه داشته باشند زیرا اگر ساعات خروج این زباله ها با ساعت جمع آوری آنها فاصله داشته باشد ، منبع غذایی این حیوانات فراهم می شود. عملیات طعمه گزاری برای حیوانات جونده از ابتدای امسال در سه فاز اصلی تاکنون در کل سطح شهر اراک انجام شده است به طور مثال دربوستان فردوس با توجه به تماسهای مردمی و اهمیت موضوع یک مرحله اضافی جهت مبارزه با جوندگان طی هفته گذشته انجام شد. به دلیل برخی خطرات سموم موجود در طعمه های مورد استفاده مردم باید همکاری خوبی با شهرداری و سازمان مدیریت پسماند داشته باشند. به دلیل بی توجهی برخی ساکنین وریختن زباله در جوی ها درحقیقت مواد غذایی لازم را برای ادامه حیات موشها فراهم ساخته اند. شهروندان میتوانند با رعایت کامل بهداشت محیط، هم محیط زیست شهری را که متعلق به خود آنها است ،پاکیزه و عاری از آلودگی نگهدارند وهم مانع ازدیاد این جانوران ناقل بیماری شوند.