جمع آوری و حمل بیش از 570 تن پسماند طی شبانه روز گذشته

Posted by:admin

با همت و تلاش خستگی ناپذیر نارنجی پوشان سازمان مدیریت پسماند با وجود بارش باران عملیات جمع آوری و حمل پسماندهای شهر اراک به صورت مناسب انجام شد. گفتنی است در طی شبانه روز گذشته پسماند جمع آوری شده از سطح شر چیزی بالغ بر 570 تن بوده که چیزی بیشتر از دو برابر شب های معمول پسماند تولید شده شهروندان جمع آوری و پاکسازی شده است.