قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

Posted by:admin
12 July 0   0

جهت دریافت فایل تعهد صلاحیت پیمانکاران از لینک زیر استفاده فرمایید

https://t.me/modiriat_pasmand/2111